Efiçienca e Energjisë është përdorimi i më pak energjie për të kryer të njëjtën detyrë ose për të prodhuar të njëjtin rezultat. Përkufizohet si përdorimi i energjisë në mënyrë optimale për të arritur të njëjtin shërbim që mund të ishte arritur duke përdorur një mënyrë më pak efiçiente. Qëllimi është të zvogëlohet sasia e energjisë së nevojshme për të ofruar produkte dhe shërbime.

Përmirësimet në efiçiencën e energjisë përgjithësisht arrihen duke adoptuar një teknologji ose proces prodhimi më efiçient ose duke aplikuar metoda të pranuara përgjithësisht për të reduktuar humbjet e energjisë. Ulja e përdorimit të energjisë redukton kostot e energjisë dhe rezulton në kursime të kostos financiare për bizneset.

Investimi për efiçiencë të energjisë u ofron bizneseve mundësi përtej kursimeve të energjisë. Ata mund ta optimizojnë dhe rrisin produktivitetin, t’i ulin kostot e mirëmbajtjes dhe të krijojnë mjedise më të sigurta dhe më mikpritëse për të punësuarit dhe klientët.

Burimi: Instituti i Studimeve Mjedisore dhe Energjetike, eesi.org

Pajisjet me efiçiencë të energjisë.

Pajisjet me efiçiencë të energjisë.

Pajisja Kërkesat minimale
Ftohës (frigoriferë, ngrirës, kombinim frigorifer/ngrirës) etiketa e energjisë A++ ose më mirë
Kondicionerë etiketa e energjisë A++ ose më mirë
Drita LED ≥ 110 lumen/Watt
Llamba me natrium me presion të lartë ≥ 110 lumens/Watt
Llamba të tjera me shkarkim ≥ 57 lumens/Watt

Ngrohja, ventilimi dhe klimatizimi - HVAC.

Pajisja Kërkesat minimale
Kaldaja me gaz (kaldaja me gaz duke përfshirë sistemin e kontrollit) etiketa e energjisë A++ ose më e mirë
Stufa/kaldaja me biomasë (stufa/kaldaja me biomasë duke përfshirë sistemin e furnizimit me derivat dhe sistemin e kontrollit) efiçienca termike ≥ 90%
Ventilim mekanik i balancuar etiketa e energjisë A++ ose më e mirë
Pompat e ngrohjes Kërkesat minimale (COP)
Pompë e ngrohjes me ujë ≥4,3
Pompë e ngrohjes me ajër ≥4,3
Pompë e ngrohjes tokësore ≥4,3
Pompë e ngrohjes me ujë nëntokësor ≥4,3
Pompë e ngrohjes me ajër të ricikluar ≥4,3
Pompë e ngrohjes me shëllirë ≥4,0
Ngrohës uji SOLAR Kërkesat minimale
Ngrohës uji SOLAR efiçienca termike ≥75%
Rezervuarët akumulues për ujë të ngrohtë etiketa e energjisë C ose më e mirë

Ndërtimi sistem kapot

Dritaret, dyert dhe xhamat efiçiente ndaj energjisë Kërkesat minimale (vlera U e transmetimit termik)
Dritaret ≤1,3 W/m2K
Dyert ≤1,3 W/m2K
Xhamat ≤1,2 W/m2K
Izolimi Kërkesat minimale (përçueshmëria termike lambda, λ)
Pllaka të strukturës lamelare ≤0,04 W/mK
Fletë stiroasfalti ≤0,04 W/mK
Lesh mineral ≤0,04 W/mK
Stiropor (XPS, EPS) ≤0,04 W/mK
Poliuretan ≤0,04 W/mK
Të tjera ≤0,04 W/mK