Licencat dhe lejet

  • Pëlqimi mjedisor i marrë nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
  • Marrëveshja për Kyçje në rrjet
  • Leja ndërtimore e lëshuar në përputhje me Ligjin për Ndërtim