Prodhuesit e Pavarur të Energjisë (PPE) duhet t’i plotësojnë këto formularë gjatë aplikimit në ZRRE.

Kërkesat e përgjithshme
(Kërkuar nga instaluesi i sistemeve fotovoltaike)

Lexo më shumë

Kërkesat
teknike dhe
organizative

Lexo më shumë

Kërkesat për autorizim
përfundimtar

Lexo më shumë

Kërkesat financiare

Lexo më shumë