Licencat dhe lejet

  • Leja Mjedisore Komunale
  • Marrëveshja për Kyçje në rrje
  • Leja ndërtimore e lëshuar në përputhje me Ligjin për Ndërtim