Klienti duhet të plotësojë dokumentet e nevojshme për marrje të autorizimit nga ZRRE-ja.

Kërkesat e përgjithshme
(Kërkuar nga instaluesi i sistemeve fotovoltaike)

Lexo më shumë

Kërkesat teknike dhe
organizative

Lexo më shumë

Kërkesat për autorizim
përfundimtar

Lexo më shumë

Kërkesat financiare

Lexo më shumë