Cilj od GROW je da


Millennium Foundation Kosovo (MFK)

Millennium Foundation Kosovo je entitet za sprovođenje Programa praga, sporazuma od 49 miliona dolara potpisanog između Vlade Republike Kosovo i korporacije Milenijumski izazovi. Program praga Kosova bavi se dva ključna ograničenja za ekonomski rast Kosova: nepouzdano snabdevanje; i stvarna i uočena slabost u vladavini zakona, odgovornosti vlade i transparentnosti.

Millennium Challenge Corporation (MCC)

Millennium Challenge Corporation je inovativna, nezavisna američka agencija za inostranu pomoć koja pomaže u vođenju borbe protiv globalnog siromaštva. MCC obezbeđuje vremenski ograničene grantove za promociju ekonomskog rasta, smanjenje siromaštva i jačanje institucija.

Kosovo Credit Guarantee Fund (KCGF)

Kosovo Credit Guarantee Fund je nezavisno, razvojno orijentisano pravno lice koje obezbeđuje kreditne garancije za MMSP, tako što deli kreditni rizik sa finansijskim institucijama. Garantujući kreditne portfelje finansijskih institucija, KCGF ima za cilj da poboljša pristup finansijama za MMSP, podrži razvoj preduzetništva, podrži domaću proizvodnju i usluge koje stvaraju dodatnu vrednost, otvaraju nova radna mesta i podržavaju opšti ekonomski razvoj.