Auto proizvođači su proizvođači koji proizvode deo ili svu svoju električnu energiju iz sopstvenih solarnih fotonaponskih instalacija. Za razliku od NPEE, primarni cilj auto proizvođača je da zadovolje sopstvene potrebe za električnom energijom. Kako se preduzeća na Kosovu svakim danom suočavaju sa sve većim izazovima zbog rastućih cena energije i nestašica struje, oni sve više traže opcije za proizvodnju sopstvene energije za svoje poslovne delatnosti.Ulaganja u solarnu energiju imaju višestruku korist kako za preduzeća, tako i za životnu sredinu.
Umesto da plaćate račun za struju svakog meseca, možete finansirati investiciju u solarnu fotonaponsku energiju putem bankarskog kredita i otplatiti bankarski zajam koristeći novac ušteđen od vaših računa za struju – drugim rečima, bez negativnog uticaja na operativni novčani tok vašeg poslovanja.

Ulaganje u zelenu energiju unaprediće energetsku sigurnost vašeg poslovanja i povećati njegovu konkurentsku prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu.

Kupci-proizvođači su projekti u kojima proizvedenu električnu energiju uglavnom troši samo preduzeće. Priključeni su na električnu mrežu. Višak proizvedene električne energije isporučuju nazad u mrežu i ova isporuka je jednaka sa preuzetom električnom energijom iz mreže. Kupci iza brojila su ugradnje u kojima je 100% proizvedene električne energije za sopstvenu potrošnju. Svaki kupac električne energije može ugraditi solarne FN instalacije bilo koje veličine kao svoju internu opciju napajanja električnom energijom. Ovi kupci su priključeni na mrežu i uglavnom koriste solarnu energiju. Kada nema dovoljno energije da se zadovolji potražnja, energija se uzima iz mreže. Međutim, električna energija nije povezana na mrežu, (što znači da, za razliku od kupaca-proizvođača, kupci iza brojila ne mogu da isporuče višak proizvedene električne energije nazad u mrežu). Prema tome, ovaj tip sistema se naziva sistem iza brojila ili instalacija sa „nultim izvozom“.

Solarni FN korisnici van mreže su korisnici koji nisu povezani na mrežu – često udaljena, poljoprivredna okruženja, kao što u slučaju pumpanja vode. Korisnici solarnog fotonaponskog
sistema van mreže zadovoljavaju svoje energetske potrebe preko fotonaponskih sistema koji su podržani baterijama i koji se nalaze u udaljenim oblastima ili gde mreža nije pouzdana.