Për të lexuar legjislacionin ju lutem klikoni në vegzat e më poshtme.

LIGJI_NR._08_L-181_PËR_VLERËSIMIN_E_NDIKIMIT_NË_MJEDIS

DRAFT-RREGULLA PER VET- KONSUMATORET ME BURIME TE RIPERTRTSHME. (00000002)

Kriteret teknike për kyçje të gjeneratorëve për vetë-konsum në rrjetin e OSSH-së – 20.05.2022