Prodhuesit e Pavarur të Energjisë (PPE) janë subjekte private që zotërojnë dhe/ose operojnë objekte për të gjeneruar energji elektrike dhe më pas ia shesin atë një kompanie të shërbimeve, blerësit të qeverisë qendrore ose përdoruesve të tjerë përfundimtarë. PPE-të mund të jenë objekte private, kooperativa apo edhe të subjekte që nuk prodhojnë energji, të afta për të injektuar energji të tepërt në sistem. PPE-të investojnë në teknologjitë e gjenerimit dhe mbulojnë koston e tyre nga shitja e energjisë elektrike.

Përfshirja e PPE-ve në tregun energjetik rrit konkurrencën e atij rajoni specifik, gjë që, nga ana tjetër, çon në kosto më të ulëta të energjisë elektrike për konsumatorët. Zëvendësimi me energji të ripërtërishme i termocentraleve me lëndë djegëse fosile ndihmon në balancimin e tregut të energjisë.