VEÇORITË E GARANCISË

CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E GARANCISË? 

  • Garancitë do të ofrohen për shumën deri në  50% të kryegjësë së kredisë por jo më shumë se 500,000 EUR
  • Kufiri maksimal i humbjes do të jetë 30%
  • Tipi i garancisë: Revolvues

 

CILAT KREDI MUND TË PËRFITOJNË NGA DRITARJA GROW? 

Kreditë e Kualifikuara që plotësojnë kriteret e mëposhtme do të jenë të pranueshme për përfitimet e Dritares GROW:

  • Shuma maksimale e kredisë është 3,000,000 EUR
  • Shuma minimale e kredisë është 3,000 EUR
  • Shuma maksimale e ekspozimit kreditor është 5,000,000 EUR
  • Shuma maksimale e garancisë është 500,000 EUR, megjithatë, përfituesi i fundit nuk duhet të ekspozohet më shumë se 1.0 milion euro si përfitues nga garancitë e kredisë sipas FKGK-së.
  • Maturiteti i kredisë së garantuar deri 84 muaj
  • Qëllimi i kredisë është Investime në Efiçiencën e Energjisë (Mbeshtjellesi i Ndërtesës, Pajisjet, Linjat e prodhimit dhe masat e tjera të Efiçiencës së Energjisë – Maksimumi 20% Investime plotësuese), Energjia e ripertrishme në shkallë të vogël (erë, diellore, biomasë ose energji gjeotermale) deri në 400 kw.