PËRFITIMET E IRF-ve

 Për Institucionet e Regjistruara Financiare 

  • Ulje e kostos së rrezikut
  • Lirimi i kapitalit
  • Mbulimi i humbjeve në tërësi
  • Ulje e rrezikut kreditor
  • Rritja e shumës maksimale të garancisë
  • Kushte më të favorshme për ndërmarrjet eksportuese
  • Rritje e portofolit kreditor
  • Rritje e të hyrave nga shitja e produkteve tjera