PËRFITIMET E NMVM-se

 CILAT JANË PËRFITIMET? 

Për NMVM-të 

  • Rritje e qasjes në financa
  • Kushte më të favorshme për ndërmarrjet eksportuese
  • Potencialisht norma preferenciale të interest
  • Reduktim i kolateralit
  • Kohë më e shpejtë e përpunimit të kërkesave për kredi
  • Qëndrueshmëri e biznesit