PROCESI I APLIKIMIT

 

CILI ËSHTË PROCESI I APLIKIMIT DHE VENDIMARRJES? 

  • Huamarrësi potencial (NMVM) nuk aplikon për garanci por aplikon për kredi në njërin nga Institucionet e Regjistruara Financiare të FKGK-së (shih paragrafin  Ndërmjetësuesit)
  • Institucioni i Regjistruar Financiar pasi që të kryen analizat e zakonshme të kredisë duke zbatuar standardet e miratimit dhe nëse kompania i plotëson kriteret e FKGK-së atëherë Institucioni Financiar përkatës do e vendosë kredinë nën garancinë kreditore të FKGK-së